RUTINE MEGLING

INNGÅELSE AV OPPDRAG
Registrer nytt objekt i Next. Fyll inn mest mulig kundeopplysninger.
Sjekk om eiendom overbeheftet. Sjekk eiendomsverdi.no for prisestimat.
Registrer vederlag (provisjon/timepris) og utlegg. Skriv inn prisantydning (kan endres senere).
Skriv ut tilbud til kunde. Skriv ut oppdragsavtale.
Før oppdrag journalføres skal det utføres kundekontroll – se sjekkpunkt tiltak hvitvasking. NB! Ved firma skal kontaktperson fylle ut erklæring om reelle rettighetshavere.
Arbeidsdokument hvitvaskingskontroll fylles ut. Sjekkliste oppdrag fylles ut.
Journalfør oppdraget i Next.


START OPPDRAG
Bestill takst og evt fotograf. Bestill meglerpakke fra kommunen. Sjekk heftelser – bestill kopi av aktuelle servitutter.
Selger fylle ut egenerklæring boligselgerforsikring og energiattest.


BEFARING - ANSVARLIG MEGLER
Stemmer godkjente tegninger med eksisterende planløsning? Grensemerker i terreng? Påvis evt septikk og brønn. Adkomst over annen eiendom? Har selger mottatt nabovarsler, er det planer på nabotomten? Spør om kjente feil, hva som må utbedres, spør hvis mistanke om andre feil, lekkasjer etc.
Spør om oppgradering og hvordan dette er finansiert. Varsle hvitvaskingsansvarlig Kjetil Rege som så varsler Økokrim hvis mistanke om hvitvasking.


SALGSOPPGAVE
Kontroller tegninger, kart og mottatte opplysninger. Er areal i takst likt som matrikkelbrev? Er utleiedel godkjent for utleie? Foreligger ferdigattest/midl.brukstillatelse? Endret bruk?
Skriv inn areal, byggeår, takst, prisantydning, overskrift, kort beskrivelse i Next – blir overført til Finn.
Salgsoppgave skrives i Word. Ta gjerne sikkerhetskopi.
Bilderedigering og legg inn på Next. Legg inn alle bilder, ekskluder de som ikke skal på Finn.
Send utkast til selger for godkjenning. Utkast kontrolleres av kollega. Lag pdf. Legg pdf på dokumenter og merk «salgsoppgave». Bestill annonse Finn.no. Send utkast til selger for godkjenning. Når alt er godkjent kan eiendom settes markedsføringsklar.


ANNONSERING OG VISNING
Annonseres på Finn.no. Sjekk om kunde ønsker Blink.
Sjekk om kunde vil ha annonse i TF. Vurder nettannonsering i TF.
Sett visningsdato. Oppfordre interessenter å registrere seg.
Hvis endringer i salgsoppgave, sett dato i korrigert salgsoppgave, informer interessenter.
Visning foretas av megler eller medhjelper. Medhjelper kan ikke gi vurderinger/råd.
Første bud skal være signert og legitimert før varsle selger og interessenter.


BUDRUNDE
Utføres av megler. Skriftlighet.
Legg til rette for forsvarlig budrunde – ikke for korte frister.
Sjekk finansiering så langt det er mulig.
Evt forbehold informeres ved varsling av bud.
Dialog med selger om interessenter, bud og finansiering. Selger bør informeres hvis nye interessenter på slutten av budrunde kan være aktuell å gi bud senere.
Selgers aksept skal være skriftlig.
Send budjournal til kjøper og selger.


KONTRAKT OG DOKUMENTER
Utkast kontrakt kan sendes på mail. Hvis fnr i kontrakt bør sende passordbeskyttet.
Signering enten i kontraktsmøte eller via Digipost. Original kontrakt settes i ringperm.
Egenerklæring om konsesjonsfrihet signeres og sendes kommunen.
Skjøte og sikringsobligasjon signeres av hjemmelshaver. Sikringsobligasjon tinglyses. NB! Husk å føre depotjournal og oversikt safe.


OPPGJØRSFASE
Kundekontroll skal utføres av kjøper før oppgjøret tas.
Innhent evt pantedokument med slettepåtegning fra private.
Sjekk legalpant.
Dialog med kjøpers bank – be om pantedokument tilsendt.
Kjøpesum innhentes før overtakelse. Godtar ikke betaling kontant eller bankremisse.
Overtakelsesprotokoll. Kjøpers tilbakeholdsrett bortfaller hvis ikke varslet før signert protokoll.
Tinglyse skjøte og pantedokument når overtakelsesprotokoll er mottatt.
Innhent innfrielsesbeløp skriftlig når tinglyst.
Ta oppgjør og utbetal netto til selger.
Renteberegninger skal føres i oppgjørsoppstillingene.
Kjøpesum før overtakelse: renter til kjøper.
Kjøpesum etter overtakelse: renter til selger.
Dokumentavgift: renter til kjøper. Kan betale tinglysingsgebyrene før forfall, men må beregne regner fram til forfallsdato.
Før inn renter i oversikt betalinger klientkonto.
Oppgjørsoppstilling inkl timeliste. Dato for transaksjoner på klientkonto skal stå i oppgjørsoppstilling.

SÆRLIG OM OPPGJØRSOPPDRAG
Avklar om salg skjer "as is".
Innhent kopi av takst hvis foreligger.
Spør hvordan kjøpesum er avtalt. Sjekk mot Eiendomsverdi om kjøpesum tilsvarer markedspris. Dokumentavgift skal beregnes av markedsverdi.
Vær nøye ift hvitvaskingsrutiner.

SÆRLIG OM BUSTADOPPFØRINGSLOVEN
Innhent garanti iht buol.
Kjøper ikke betale før garanti er stilt.
Hvis ikke garanti stilles: varsle kjøper, returner penger hvis betales.
Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse foreligge før overtakelse.

Finnsnes, den 15.09.2019