Hvitvasking

Sjekkliste tiltak mot hvitvasking 

Se også: Rundskriv fra Finanstilsynet.
Rapport indikatorer hvitvasking.

Ansvarlig meglers plikt til kundetiltak ved inngåelse av nye kundeforhold Innhenting av opplysninger. 

Følgende opplysninger skal innhentes og registreres: 

For fysisk personer, jf. hvitvaskingsloven § 12
▪ Fullt navn ▪ Fødselsnummer ▪ Fast adresse (kundens bopel) ▪ D-nummer eller annen identitetskode for utenlandske statsborgere 

 • Ved bruk av fullmektig gjelder de samme kravene både for fullmektigen og oppdragsgiveren.
 • Ved dødsbo under privat skifte må det gjennomføres identitetskontroll av den/ de gjeldsovertakende arvinger. ID-kontroll for de øvrige arvinger bekreftes ved egnede tiltak, normalt er det tilstrekkelig å innhente skifteattesten. Ved offentlig skifte kreves det innhenting av skifteattest hvor navnet på bostyrer fremgår. 

For juridiske personer, jf. hvitvaskingsloven § 13 

 • Opplysninger om firmaet
  • foretaksnavn • organisasjonsnummer • fast adresse (stedet hvor virksomheten drives fra) 
 • Identiteten til den som handler på vegne av selskapet
  • Fullt navn • Fødselsnummer • Fast adresse (bopel) • D-nummer eller annen identitetskode for utenlandske statsborgere 
 • Oversikt over selskapets reelle rettighetshavere, jf. hvitvaskingsloven § 2 e). 

Bekreftelse av opplysninger

For bekreftelse av fysiske personer kreves en av følgende, jf. hvitvaskingsforskriften § 4-3. 

 • Norsk pass, pass fra øvrige land som har betryggende kontrollrutiner for dokumentutstedelse, og dokumentene har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå
 • Norsk førerkort, pass fra øvrige land som har betryggende kontrollrutiner for dokumentutstedelse, og dokumentene har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå 
 • Annet dokument utstedt av offentlig myndighet, eller av annet organ som har betryggende kontrollrutiner for dokumentutstedelse og dokumentene har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå, og inneholder fullt navn, navnetrekk, fotografi og fødselsnummer eller D-nummer. 
 • elektronisk signatur som oppfyller kravene i forskrift 21. november 2005 nr. 1296 om frivillig selvdeklarasjonsordninger for sertifikatutstedere § 3 og som er oppført på publisert liste i henhold til § 11 første ledd i nevnte forskrift.
 • NB! Hvis kunden ikke møter personlig kreves det (helst) bekreftet kopi av de legitimasjonspapirene som benyttes. I tillegg kreves ytterligere tiltak som f.eks: - kopi av skattemelding, lønnsslipp, samtale på telefon på nr som er registrert på kunde,

For bekreftelse av juridiske personer kreves følgende, 

 • Firmaopplysninger skal ikke være eldre enn 1 måned. Navn på styremedlemmer og daglig leder skal registreres i Next. 
 • Dokumenteres ved kopi av firmaattest (3 mnd) og oppdater aksjeeierbok eller tilsvarende dokumentasjon for selskapet, 
 • Bekreftelse av reelle rettighetshavere krever:
  Utskrift av aksjeeierboken eller tilsvarende, aksjeeierregisteret, selskapsavtale eller forretningsavtale. 
 • Bekreftelse av identiteten til den som handler på vegne av selskapet gjøres etter kravene for fysiske personer, jf. overfor. 
 • NB! Hvis kunden ikke møter personlig kreves det bekreftet kopi av de legitimasjonspapirene som benyttes.

Krever kundeforholdet en forsterket risikokontroll?

 • Er det mistanke om at kunden Innehar eller har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling?
 • Er det mistanke om at kunden har en nær tilknytning til en slik person som er nevnt i punktet overfor?
 • Er det mistanke om at kunden vil benytte transaksjoner som fremmer anonymitet, som for eksempel overføring fra såkalt offshore jurisdiksjoner eller skatteparadiser?
 • Er det mistanke om at transaksjoner vil bli gjennomført gjennom en korrespondentbankforbindelse, dvs. en norsk kredittinstitusjon som utfører betalingsoppdrag for en utenlandsk bank?
 • Er det mistanke om at kunden har tilknytning til et land uten tilstrekkelige beskyttelsestiltak mot hvitvasking?
 • Har kundens selskap en uvanlig selskapsform?
 • Er det mistanke om andre forhold ved kunden som øker risikoen for hvitvasking? 

Spørsmål vedrørende kundeforholdets formål og tilsiktede art

 • Hvis kundeforholdets formål og tilsiktede art ikke fremkommer klart av ved avtaleinngåelsen, bør ansvarlig megler, så langt det lar seg gjøre og dersom kundeforholdet tilsier det, forsøke å få klargjort disse forholdene. 

Registrering av opplysninger

 • Kopi av legitimasjon og andre dokumenter som bekrefter kundens identitet skal påtegnes "rett kopi bekreftes" og signeres av den som utfører kundetiltaket. Kopien skal oppbevares i 10 år på betryggende måte, jf. forskrift til eiendomsmegling § 3-7 og hvitvaskingslovens § 30 (4).

Undersøkelser og rapportering av mistenkelige transaksjoner

Eksempler på hva som kan utgjøre en mistenkelig transaksjon

 • Kontante transaksjoner
 • Bruk av bankremisser
 • Uvanlig bruk av klientkonto (for eksempel for høyt innbetalt forskudd)
 • Betaling overføres fra et land kjøper ikke har noen opplyst tilknytning til
 • Uvanlig stor egenkapital i forhold til inntekt
 • Selger aksepterer tap
 • Kort tid mellom erverv og videresalg
 • Bruk av stråmenn
 • Eiendommen kjøpes usett
 • Kjøp/salg til betydelig overpris/underpris
 • Unormalt transaksjonsmønster i forhold til oppdragets art, for eksempel:
  Utbetaling til andre enn selger / panthaver
  At kjøper ikke selv skal betale
  At oppgjøret deles opp i unødvendige transaksjoner 

Dersom det observeres slike transaksjoner som er nevnt overfor eller andre mistenkelige transaksjoner skal hvitvaskingsansvarlig straks varsles. Det skal deretter gjennomføres undersøkelser for å avkrefte eller bekrefte mistanken.

Undersøkelser gjennomføres av den hvitvaskingsansvarlige. Kunden eller tredjepersoner skal ikke gjøres kjent med at det foretas undersøkelser. 

Hvis mistanken ikke blir avkreftet må foretaket rapportere forholdet til Økokrim. Dette gjøres via skjema i Altinn. Rapportering bør gjennomføres så raskt som mulig etter at mistanken er konstatert. Innholdet i rapporten skal være så grundig at den gir Økokrim mulighet til å forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til hvitvasking. 

NB! Dersom den mistenkelige transaksjonen ikke er gjennomført skal foretaket informere Økokrim før den gjennomføres, som deretter kan godkjenne eller nekte gjennomføringen av transaksjonen. 

Finnsnes, 15.09.2019