Om advokatkontoret

Advokatfellesskapet består av to firma i kontorfellesskap.

Det ene firmaet er Advokat Kjetil Rege med org nr 982193753, som består av 2 advokater, 1 advokatfullmektig og 1 sekretær. 

Det andre firmaet er Advokat Cato Simionsen AS med org nr 916582765 som består av 2 advokater og 1 sekretær.

 

Felles telefon: 77 87 00 10

Felles adresse: Torggata 3, postboks 316, 9305 Finnsnes. 

 

Tjenesteyters yrkestittel gitt i Norge er «advokat». Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fører offentlig tilsyn med advokater i Norge. Tjenesteyter er medlem i Advokatforeningen.

Tjenesteyter har stilt lovpålagt sikkerhet for 8 millioner kroner og er ansvarsforsikret. Sikkerheten dekker erstatningsansvar tjenesteyter kan pådra seg ved utøvelsen av advokatvirksomhet uten geografisk begrensning. Sikkerhetsstiller er Gjensidige forsikring, pb 700 sentrum, 0106 Oslo, org. nr 995 568 217.

Klager over tjenesteyters opptreden eller salær kan klages inn for Advokatforeningens disiplinærutvalg. Se mer informasjon om klageordningen: https://www.advokatenhjelperdeg.no/jus-artikler/kan-jeg-klage-pa-advokaten/