Sakstyper

Straffesaker

Kontoret vårt yter til enhver tid bistand i en rekke straffesaker. Bistand kan gis på etterforskningsstadiet og når saken står for retten. Som tiltalt i en straffesak vil du vanligvis ha rett på at advokatutgiftene dekkes av det offentlige. Er du fornærmet i en straffesak vil du i mange tilfeller har krav på at det oppnevnes en bistandsadvokat for deg.

Dødsbo

Vi oppnevnes jevnlig som bostyrer ifm offentlig skifte av dødsbo. Begjæring om offentlig skifte fremsettes for Nord-Troms og Senja tingrett. Oppnevning skjer av retten. Utgiftene dekkes av de midler som finnes i boet. Ønsker arvingene å gjennomføre privat skifte, kan vi bistå med hele eller deler av skifteoppgjøret etter nærmere avtale.

Konkursbo

Fast i vår portefølje er oppdrag som bostyrer i konkursbo. Vi utfører da oppgaven på vegne av kreditorfellesskapet og staten. Oppnevning skjer av tingretten. Bostyrer rapporterer til tingretten underveis i sin utførelse av oppdraget.

Barnevern

Dette er en av de vanligste sakstypene ved vårt kontor. Flere av våre advokater oppnevnes jevnlig av Fylkesnemnda i Troms som prosessfullmektig for private parter i barnevernsaker. Utgiftene dekkes av det offentlige.

Samboerkontrakter og samlivsbrudd

VI har gode samboerkontrakter som gir god forutsigbarhet under samlivet og ikke minst ved et mulig samlivsbrudd. Generelt anbefaler vi at alle samboere inngår en skriftlig avtale som regulerer de økonomiske konsekvenser ved et samlivsbrudd. Ofte bør det kombineres med et testament.
Etter et samlivsbrudd vil det ofte være behov for advokatbistand for å ivareta rettighetene ifm avtaler om barns bosted og samvær og om det økonomiske oppgjøret partene imellom. Det kan innvilges fri rettshjelp dersom klientens inntekt og formue er under visse grenser.

Vergeoppdrag

Statsforvalteren i Troms og Finnmark oppnevner oss som verger for hjelpetrengende. Som oftest gjelder dette litt tyngre saker, og vi har etter hvert opparbeidet oss en betydelig erfaring på dette fagfeltet.

Næringsliv og kontrakter

Vi gir råd til utforming av kontrakter og tolking av inngåtte avtaler. Vi har en rekke faste kunder i vår portefølje.

Fast eiendom

Reklamasjoner på boliger og fast eiendom er et saksfelt hvor det ofte bør benyttes advokat tidlig i prosessen for å sikre at nødvendige skritt blir foretatt til riktig tid. Advokatbistand i disse sakene dekkes ofte av din villaforsikring.
Som et av relativt få kontorer i nord har vi solid erfaring i odelsrett.

Forretningsfører

Som forretningsfører for eiendomsselskap forvalter vi portefølje med drift og utleie av forretningsbygg og boliger.

Voldgiftsdommer

En rekke kontrakter inneholder klausul om løsning av tvister ved bruk av voldgift. Kontoret vårt har erfaring som voldgiftsdommer innen fagfeltet selskapsrett.

Andre sakstyper

Som allmennpraktiserende advokatfirma yter vi hjelp i de fleste sakstyper. Er det behov for spesialkompetanse i din sak, vil vi anbefale gode firmaer som kan ivareta dine interesser.

Lenker

Her finner du en del lenker til nyttige nettsteder:
Lovdata
Norges Høyesterett
Domstolene
Advokaten hjelper deg